STATUT ŻŁOBKA

§1

Postanowienia ogólne

 1. Żłobek jest placówką niepubliczną.
 2. Żłobek używa nazwy: Żłobek Smykusiowo, zwany w dalszej części niniejszego Statutu „Żłobkiem”.
 3. Organem prowadzącym Żłobek jest firma WerSyn Weronika Synakiewicz prowadzona przez Weronikę Synakiewicz.
 4. Żłobek prowadzi swoją działalność w Bydgoszczy, przy ul. Leona Wyczółkowskiego 2/1
 5. Organem sprawującym nadzór nad Żłobkiem jest Prezydent Miasta Bydgoszcz.

§2

 Cele i zadania Żłobka

 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe, czy też utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 2. Żłobek realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 3. Do zadań Żłobka należy:
 • zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych
 • zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci;
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w żłobku;
 • wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dzieci;
 • zapewnienie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci;
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.
 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, w szczególności:
 • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu dzieci w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;
 • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
 • praca opiekuńczo-wychowawcza oraz edukacyjna w Żłobku prowadzona jest zgodnie z przyjętym programem pracy i wynikającymi z niego miesięcznymi planami pracy;
 • program pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej w Żłobku dopuszcza do użytku dyrektor na wniosek nauczyciela;
 • nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w Żłobku;
 • w miarę możliwości dopuszcza się przyjmowanie dzieci niepełnosprawnych, jeżeli nie stwarzają one zagrożenia dla innych dzieci;

§3

Organy Żłobka i zakres ich działania

 1. Organami Żłobka są:
 • Dyrektor Żłobka;
 • Rada Pedagogiczna;
 1. WerSyn Weronika Synakiewicz jest Organem Prowadzącym.
 2. Do zadań organu prowadzącego należy:
 • właściwe utrzymanie obiektu Żłobka oraz zapewnienie warunków działania Żłobka, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych;
 • zapewnienie funduszy i wykonywanie remontów oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 • zapewnienie funduszy i wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, sprzęt niezbędny do realizacji podstawy programowej i wykonywania zadań statutowych Żłobka;
 • zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Żłobka;
 • podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Żłobka;
 • nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez Żłobek celów z założeniami Statutu Żłobka;
 • dokonywanie co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;
 • organizowanie prac konserwacyjno – remontowych;
 • rozpatrywanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego;
 • dokonywanie oceny pracy dyrektora w porozumieniu z organem sprawującym nadzór;
 • rozpatrywanie przedstawianych przez dyrektora wniosków dotyczących ilości stanowisk i etatów, ilości zajęć dodatkowych organizowanych w Żłobku, wysokości czesnego i zatwierdzanie ilości etatów na dany rok szkolny;
 • występowanie z urzędu w obronie dyrektora, nauczyciela, gdy ustalone dla dyrektora, nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone (art. 63 ust.2 KN);
 • opracowywanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania nauczycieli i pracowników obsługi.
 1. Dyrektora Żłobka zatrudnia organ prowadzący na podstawie umowy o pracę na czas określony bądź nieokreślony.
 2. Dyrektor Żłobka jest osobą działającą w imieniu pracodawcy.
 3. Dyrektor Żłobka kieruje bieżącą działalnością żłobka, reprezentuje ją na zewnątrz.
 4. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w żłobku.
 5. Dyrektor kieruje działalnością opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną, a w szczególności:
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania;
 • dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 • stwarza warunki do działania w Żłobku wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo-opiekuńczej w Żłobku;
 • wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i informuje o tym organ prowadzący i nadzorujący;
 • zawiera umowy z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług Żłobka;
 • skreśla wychowanka z listy dzieci uczęszczających do Żłobka.
 1. Dyrektor Żłobka organizuje działalność Żłobka, a w szczególności:
 • planuje organizację pracy na każdy rok szkolny;
 • zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Żłobka, a w szczególności należytego stanu higieniczno–sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku Żłobka i ogrodzie Żłobka;
 • dba o właściwe wyposażenie Żłobka w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 • egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Żłobka ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
 • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Żłobka,
 • opracowuje budżet i dysponuje środkami finansowymi określonymi w budżecie Żłobka; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Żłobka.
 1. Dyrektor prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
 • dokonuje ich oceny pracy;
 • przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe pracownikom Żłobka;
 • występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla pracowników;
 • udziela urlopów;
 • załatwia sprawy osobowe pracowników;
 • wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
 • przyznaje wynagrodzenia i premie pracownikom po uzyskaniu akceptacji przez organ prowadzący;
 • określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy.
 1. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
 2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Żłobka określa ustawa
  o opiece nad dziećmi w wieku 3 lat, ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.
 3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Żłobka.
 4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele oraz opiekunowie zatrudnieni w Żłobku.
 5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo–wychowawcza.
 6. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
 • uchwala regulamin swojej działalności;
 • zatwierdza plan pracy Żłobka na każdy rok szkolny;
 • podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisanego dziecka;
 • uchwala Statut Żłobka i wprowadzane zmiany do statutu.
 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
 • opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora Żłobka;
 • opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 • opiniuje ramowy rozkład dnia w Żłobku.
 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb.
 2. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

§4

Organizacja pracy

 1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok szkolny.
 2. Żłobek czynny jest od godziny 6.30 do godziny 17:00 od poniedziałku do piątku.
 3. W żłobku przewiduje się 5 posiłków dziennie: śniadanie, II śniadanie, zupa, drugie danie oraz podwieczorek.
 4. Żłobek przyjmuje dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat lub w przypadku, gdy niemożliwe, czy też utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.
 5. Żłobek jest jednooddziałowy.
 6. Szczegółową organizację pracy Żłobka z uwzględnieniem liczby pracowników, zajęć dodatkowych na każdy rok szkolny opracowuje dyrektor. Zatwierdza ją organ prowadzący Żłobek.
 7. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora placówki.
 8. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Żłobku.
 9. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. z powodu wyjścia, uroczystości).
 10. Żłobek stwarza także możliwość korzystania z odpłatnych zajęć dodatkowych.
 11. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wyboru zajęć, na które dziecko ma uczęszczać lub rezygnacji z tego typu zajęć.
 12. Zmiana decyzji co do udziału dziecka w zajęciach może nastąpić w każdym momencie.
 13. Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 14. Za bezpieczeństwo dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.
 15. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe zobowiązana jest odebrać całą grupę bądź jej część
  od opiekuna oddziału i po zakończeniu zajęć przekazać dzieci ponownie pod opiekę opiekuna.

§5

Pracownicy Żłobka

 1. W Żłobku zatrudnia się osoby posiadające kwalifikacje:
 • nauczycieli wychowania przedszkolnego;
 • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego;
 • pielęgniarki;
 • położnej;
 • opiekunki dziecięce.
 1. Nauczyciel w Żłobku prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne oraz zajęcia zabawowe z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz rozwoju psychomotorycznego, właściwego do wieku dziecka. Nauczyciel odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
 2. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
 • planowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych w oparciu o roczny program pracy zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na dany rok szkolny oraz wynikające z niego miesięczne plany pracy;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Żłobku i poza jego terenem, w czasie spacerów;
 • dbałość o warsztat pracy i estetykę pomieszczeń;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu działalności opiekuńczo – wychowawczeji edukacyjnej;
 • realizację zaleceń organu prowadzącego i osób kontrolujących;
 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach opieki, wychowania i  nauczania dzieci.
 1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) swoich wychowanków w celu:
 • poznania potrzeb rozwojowych dzieci;
 • ustalenia form pomocy w działaniach opiekuńczo – wychowawczych wobec dzieci;
 • włączenia rodziców (prawnych opiekunów) w działalność Żłobka.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników Żłobka ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

§6

Współpraca z rodzicami

 1. Nauczyciele i rodzice są zobowiązani współpracować ze sobą w zakresie realizacji opiekuńczo- wychowawczej i edukacyjnej funkcji Żłobka.
 2. Rodzice mają prawo:
 • uzyskiwać rzetelne informacje na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • wyrażać i przekazywać nauczycielowi i dyrektorowi wnioski na temat pracy Żłobka;
 • uzyskiwać porady i wskazówki odnośnie przyczyn trudności opiekuńczo- wychowawczych oraz sposobu udzielania dziecku pomocy.
 1. Rodzice mają obowiązek:
 • przestrzegać niniejszego statutu;
 • zaopatrzyć dziecko w niezbędne przedmioty;
 • przyprowadzać i odbierać dziecko ze Żłobka lub upoważnić do tego osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;
 • informować o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku;
 • niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka.

§7

Zasady przyjęcia do Żłobka

 1. Rodzice pragnący zapisać swoje dziecko do Żłobka składają formularz zgłoszeniowy poprzez stronę smykusiowo.com, a następnie podpisują Umowę o Żłobek oraz składają wszystkie wymagane załączniki do umowy.
 2. Wzory dokumentów do zapisu dziecka znajdują się na stronie internetowej Żłobka lub bezpośrednio w placówce.
 3. Obowiązuje rekrutacja całoroczna.
 4. Do placówki przyjmowane są wyłącznie dzieci szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień obowiązującym w polskim prawie, na podstawie zaświadczenia.

§8

Wnoszenie opłaty za Żłobek

 1. Czesne za Żłobek płatne z góry do 10- tego każdego miesiąca, poprzez aplikacje 4Parents.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.02.2020
 2. W sprawach nieregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy.
 3. Zmiany statutu wprowadza się na wniosek organów Żłobka.
 4. Wszelkie sprawy sporne zaistniałe w placówce rozwiązywane są wewnątrz Żłobka.