REGULAMIN ŻŁOBKA SMYKUSIOWO

Żłobek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235);
 2. Statutu Żłobka:
 3. Niniejszego Regulaminu.

Postanowienia Regulaminu określają w szczególności

§ 1

 1. Organizację pracy Żłobka, w tym: czas pracy Żłobka, ramowy rozkład dnia pobytu dziecka
  w Żłobku oraz obsadę osobową Żłobka;Zasady funkcjonowania Żłobka;
 2. Zasady rekrutacji;
 3. Zakres współpracy ze Żłobkiem oraz dostępu informacji o rozwoju dziecka, warunkach  i sposobie udzielania świadczeń przez Żłobek – dla rodziców, prawnych opiekunów lub innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, zwanych dalej „rodzicami”;
 4. Zasady opieki nad dziećmi w Żłobku, w tym:
 • prawa i obowiązki rodziców,
 • prawa dziecka.

Organizacja pracy Żłobka, obsada osobowa 

§ 2

 1. Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00, przez 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem dni świątecznych, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych wynikających z organizacji roku szkolnego zgodnie z wcześniej opublikowanym kalendarzem.
 2. Dziecko powinno być wyposażone przez Rodziców w:
 • kapcie;
 • oznakowaną pidżamę;
 • bieliznę osobistą i odzież na przebranie;
 • pieluchy;
 • butelkę na mleko, (smoczek – o ile dziecko używa);
 • szczoteczkę i pastę do mycia zębów (starsze dzieci);
 • chusteczki higieniczne i nawilżane;
 • artykuły niezbędne do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, wskazane przez dyrektora;
 • „Przytulankę” – zwłaszcza na okres adaptacji dziecka w Żłobku.
 1. Z uwagi na przyzwyczajenia dzieci do określonego rodzaju mleka, uprzejmie prosimy
  o dostarczanie mleka (wraz z paragonem zakupu), które dziecko spożywa – do przygotowania
  w żłobku.
 2. Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku:
 • 6:30 – 8:30 – przyjmowanie dzieci, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci,  zabawy integracyjne, zabawy ruchowe;
 • 8:30 – śniadanie;
 • 9:00 – 10:00 – zajęcia zorganizowane stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka, zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi, zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy rozwijające wyobraźnię, zabawy rozwijające spostrzegawczość, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy parateatralne, zabawy techniczno- plastyczne, zabawy rytmiczne, pobyt i zabawy na świeżym powietrzu;
 • 10:15 – drugie śniadanie;
 • 10:30 – 11:15 – zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, aktywność pozwalająca na odkrywanie, kreatywność, rozwijanie zainteresowań;
 • 11:30 – obiad – pierwsze danie;
 • 12:00-14:00 – odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, kołysanki, muzyka relaksacyjna;
 • 14:00 – obiad – drugie danie;
 • 14:30 – 15:30- zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy rozwijające spostrzegawczość;
 • 15:30 – podwieczorek;
 • 16:00 – 17:00 – zabawy swobodne według zainteresowań dzieci,
 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu żłobkowego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dziecka.
 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci
  w ogrodzie.

§ 3

 1. Dyrektorowi Żłobka podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Żłobku.
 2. W czasie nieobecności dyrektora Żłobka jego zadania przejmuje osoba wskazana przez dyrektora Żłobka.

§ 4

 1. Organizacja Żłobka i obsada osobowa w Żłobku uwarunkowane są:
 • liczbą miejsc organizacyjnych, potrzebami dzieci;
 • szczególnie niepełnosprawnych.
 1. W Żłobku mogą być zatrudnione osoby na niżej wymienionych stanowiskach:
 • opiekunka dziecięca;
 • pielęgniarka;
 • położna;
 • nauczyciel wychowania przedszkolnego;
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
 • pedagog opiekuńczo – wychowawczy.
 1. Obowiązki i uprawnienia pracowników Żłobka określają zakresy ich czynności, Kodeks Pracy, niniejszy Regulamin i inne przepisy.

Zasady funkcjonowania Żłobka

§ 5

Organizacja opieki nad dziećmi w Żłobku przy uwzględnieniu wieku rozwojowego dziecka obejmuje:

 1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. Racjonalne i zdrowe żywienie;
 3. Higienę snu i wypoczynku;
 4. Zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez organizowanie i prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 5. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego dziecka, właściwych dla wieku dziecka;
 6. Działania profilaktyczne, promujące zdrowie;
 7. Działania na rzecz usamodzielniania i kształtowania postaw prospołecznych;
 8. Bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz współpraca poprzez prowadzenie konsultacji, warsztatów, porad.

§ 6

 1. Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.30, a odbierać od godziny 14.30 do godziny 17.00.
 2. Przyprowadzanie i odbieranie w innych godzinach należy ustalić indywidualnie z dyrektorem placówki lub bezpośrednio z opiekunem.
 3. Nieobecność dziecka należy zgłosić za pośrednictwem aplikacji mobilnej 4parents lub pod adresem smykusiowo.4parents.pl najpóźniej do godz. 6:00 w dniu nieobecności.
 4. Odbierać dzieci ze Żłobka mogą:
 • Rodzice lub prawni opiekunowie;
 • inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców/prawnych opiekunów;
 • nie obowiązują upoważnienia telefoniczne;
 • osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie wydajemy dziecka ze Żłobka.

§ 7

 1. Po przyjęciu dziecka do Żłobka, pozostaje ono pod stałą fachową opieką personelu Żłobka przez cały okres, aż do momentu odebrania przez rodziców lub upoważnioną osobę.
 2. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w Żłobku jest następujący:
 • dzieci w Żłobku są pod opieką opiekunów, którzy organizują im zabawy, zajęcia edukacyjne i wychowawcze zgodne z realizowanym miesięcznym planem zajęć;
 • opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci oraz miejsce przebywania dzieci,
  w przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości zgłasza je dyrektorowi, który dalej monitoruje proces naprawczy;
 • opiekun kontroluje każdorazowo plac zabaw oraz sprzęt znajdujący się na nim.
 1. Opiekun opuszczający grupę w momencie przyjścia drugiego opiekuna, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących 
 2. W nagłych przypadkach wszystkie działania pracowników Żłobka, bez względu na ich służbowy charakter, są skierowane w pierwszej kolejności na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

Zasady rekrutacji do Żłobka 

§ 8

 1. Rodzice pragnący zapisać swoje dziecko do Żłobka dokonują w pierwszym etapie rekrutacji zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.zlobeksmykusiowo.com, a następnie po zakwalifikowaniu dziecka do Żłobka, składają u Dyrektora placówki wypełnione oraz podpisane dokumenty: Kartę Zgłoszenia Dziecka do Żłobka, Umowę o Żłobek, Ankietę informacyjną, ankietę żywieniową dotyczącą dziecka, zgody i upoważnienia.
 2. Wzory dokumentów do zapisu dziecka znajdują się na stronie internetowej Żłobka lub bezpośrednio w placówce.

Żłobek a zdrowie dziecka 

§ 9

 1. Do żłobka przyjmowane są wyłącznie dzieci szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień obowiązującym w polskim prawie, na podstawie zaświadczenia.
 2. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania do Żłobka zdrowych dzieci.
 3. W przypadku zachorowania dziecka na terenie Żłobka rodzice zostaną poinformowani o sytuacji telefonicznie i muszą odebrać dziecko niezwłocznie ze Żłobka.
 4. W przypadku zagrożenia życia dziecka Żłobek wzywa karetkę pogotowia przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi równocześnie informując rodziców o zaistniałej sytuacji.
 5. Opiekun przebywa z dzieckiem aż do momentu przybycia rodziców.
 6. W przypadku choroby zakaźnej rodzic jest zobowiązany powiadomić Żłobek o zaistniałym fakcie oraz po powrocie dziecka do Żłobka dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia.
 7. W przypadku kataru i/lub kaszlu alergicznego rodzice są zobowiązani przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergolog ze sprecyzowaniem rodzaju alergii.
 8. W przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii, rodzice są zobowiązani do dostarczenia preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów.
 9. Obowiązkiem opiekuna jest natychmiastowe powiadomienie rodziców, jeśli stwierdzi on, że dziecko czuje się źle lub/i pojawi się dodatkowo gorączka.
 10. Rodzice po otrzymaniu ww. informacji są zobowiązani do bezzwłocznego odebrania dziecka.
 11. Dziecko przyprowadzone do Żłobka z założenia jest zdrowe i w związku z tym może uczestniczyć w zabawie na zewnątrz czy w spacerze.
 12. Wyjścia na zewnątrz są organizowane są w zależności od panujących warunków atmosferycznych.
 13. Żłobek zapewnia pięć posiłków dziennie: pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek.
 14. Menu jest opracowane przez wykwalifikowanego dietetyka, dostosowane do potrzeb
  i możliwości dzieci. Informacja dotycząca menu umieszczona jest na stronie internetowej żłobka oraz na tablicy ogłoszeń w placówce.
 15. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci dostosowanymi do ich wieku (wartość odżywcza posiłków).
 16. W przypadku alergii pokarmowej rodzice są zobowiązani dostarczyć pełną listę produktów uczulających dziecko oraz zaświadczenie od lekarza o alergii.
 17. Żłobek zapewnia o uwzględnieniu w menu dziecięcych alergii lub przygotowywaniu posiłków zastępczych z produktów ogólnodostępnych.
 18. Żłobek zastrzega sobie prawo do ustalenia indywidualnej kwoty odpłatności za wyżywienie dziecka w przypadku stwierdzonych przez lekarza alergii pokarmowych i wynikających z nich specjalistycznych diet.
 19. Opiekun ma obowiązek przestrzegać diety dzieci alergicznych oraz określonych metod postępowania pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez rodziców.

Prawa Dziecka 

§ 10

Dziecko w Żłobku ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

W szczególności dziecko ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-edukacyjnego;
 2. Właściwie sprawowanej opieki;
 3. Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania oraz akceptacji jego osoby taką, jaką jest;
 4. Ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 5. Poszanowania godności osobistej, intymności i własności;
 6. Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
 7. Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami;
 8. Wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania jego zdania i życzeń;
 9. Poszanowania tradycji kulturowej, religijnej i innych zwyczajów;
 10. Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
 11. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych;
 12. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;
 13. Odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego;
 14. Odwiedzin Rodziców w czasie pobytu w Żłobku.

Prawa i obowiązki Rodziców

§ 11 

 1. Przestrzeganie Statutu Żłobka, niniejszego Regulaminu oraz Umowy o pobyt dziecka w żłobku.
 2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka lub zapewnienie upoważnionej osoby zastępczej.
 3. Informowanie o nieobecności dziecka w Żłobku.
 4. Przyprowadzanie do Żłobka tylko zdrowego dziecka.
 5. Niezwłoczne informowanie o wszystkich problemach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka oraz bezpieczeństwo innych dzieci w Żłobku, szczególnie o chorobach zakaźnych czy zatruciach pokarmowych.
 6. Powiadomienie dyrektora placówki o wszelkich zmianach danych.
 7. Udział w organizowanych w Żłobku zebraniach.
 8. Każdorazowe zgłaszanie dłuższej, planowanej lub nieplanowanej nieobecności dziecka.
 9. Przestrzeganie zasad ustalonych z opiekunem dotyczących prawidłowego funkcjonowania grupy oraz zasad współżycia społecznego.
 10. Współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko.
 11. Uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka.
 12. Rodzice dziecka mogą włączać się w organizację imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci w Żłobku.

Formy współpracy z Rodzicami, realizowane przez Żłobek

§ 12

 • Platforma 4Parents.pl – przekazywanie bieżących informacji na temat funkcjonowania Żłobka, kalendarza wydarzeń, opłat czesnego, ewidencja obecności dziecka
 • kontakt mailowy – przekazywanie indywidualnych informacji na temat funkcjonowania Dziecka w Żłobku,
 • dni adaptacyjne – wspólne przebywanie w Żłobku Dzieci i Rodziców/Opiekunów Prawnych,
 • konsultacje – indywidualne kontakty z Rodzicami/Opiekunami Prawnymi,
 • spotkania integracyjne, uroczystości wynikające z harmonogramu imprez.

 Postanowienia końcowe

§ 13

 1. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do Żłobka, nie wiążące się z jego działalnością statutową.
 2. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.